1. Home
  2. |
  3. Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

1. Rukovalac

Rukovalac je Andersen Savetovanje doo Beograd, sa adresom Beograd (Stari grad), Balkanska 2 , sprat 3, stan 1301, 11000 Beograd, Srbija.

Obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon) i drugim relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Za bilo kakva pitanja u vezi sa privatnošću, molimo vas da nas kontaktirate na andersen@rs.andersen.com.

2. Koje lične podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Da bismo vam slali obaveštenja i vesti, obrađujemo vaše ime, prezime i e-mail adresu.

Da bismo vas kontaktirali u vezi sa vašom prijavom za posao, obrađujemo vaše ime i prezime, e-mail adresu, telefon, podatke o srednjoj školi/gimnaziji, uspeh u srednjoj školi/gimnaziji, podatke o fakultetu, prosečnu ocenu na fakultetu, datum i ocenu diplome ili postdiplomskog rada, kao i podatke navedene u vašem prilogu za prijavu za posao.

Kolačići koji se koriste na našem sajtu ne prikupljaju vaše lične podatke koji bi mogli biti iskorišćeni da vas identifikuju.

3. Koji je pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka?

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vršimo na osnovu:

  • pristanka lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona), uz prethodno obaveštenje lica na koje se podaci odnose o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica na koje se podaci odnose je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se opozvati u bilo kom trenutku;
  • zaštite legitimnog interesa rukovalaca ili legitimnog interesa trećih lica (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona), samo izuzetno, radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora, čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica na koje se podaci odnose (video nadzor, identifikacija itd.)

4. Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Čuvaćemo vaše podatke o ličnosti dok ne povučete vašu saglasnost, ali ne duže od 5 godina od kraja kalendarske godine u kojoj ste dali svoju saglasnost.

5. Sa kim delimo vaše informacije?

U skladu sa pravnim osnovom i svrhom evidentiranja vaših podataka o ličnosti, vaše podatke o ličnosti možemo otkriti sledećim institucijama i fizičkim licima:

  • zaposlenima kod rukovalaca,
  • određenim angažovanim trećim licima u skladu sa ugovornim obavezama,
  • nadležnim institucijama.

6. Koja su vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka?

U zavisnosti od važećeg prava, možete da pristupite vašim podacima o ličnosti, da ih korigujete ili izbrišete, ili da dobijete njihovu kopiju, zatim da ograničite njihovu aktivnu obradu ili da joj se protivite. Pored toga, možete da zahtevate od nas da prosledimo vaše podatke o ličnosti nekoj drugoj instituciji, da opozovete pristanak za njihovu obradu, da iskoristite pravo da uložite žalbu kod nadležne institucije, kao i neka druga prava koja su relevantna prema važećem pravu.

Da biste ostvarili ta prava, možete nam se obratiti pismeno na našu adresu Andersen Savetovanje doo Beograd, sa adresom Beograd (Stari grad), Balkanska 2 , sprat 3, stan 1301, 11000 Beograd, Srbija ili na imejl andersen@rs.andersen.com. Odgovorićemo na Vaš upit u skladu sa važećim pravom.

Molimo vas da imate u vidu da najverovatnije nećete biti u mogućnosti da pristupite uslugama niti da ih koristite, a u vezi sa kojima su zahtevani vaši podaci o ličnosti, ako nam ne dozvolite da prikupimo ili obradimo neophodne podatke o ličnosti ili ako povučete vaš pristanak za obradu ovih podataka u neophodne svrhe.

Možete povući svoju saglasnost za obradu podataka u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje ne utiče na zakonitost obrade podataka o ličnosti na osnovu ove saglasnosti u periodu pre vašeg povlačenja.

U slučaju povrede zaštite podataka, obavestićemo vas u skladu sa pravilima koja propisuje važeće zakonodavstvo.

Postupaćemo prema vašim zahtevima bez nepotrebnog odlaganja i, u svakom slučaju, najkasnije jedan mesec nakon prijema vašeg zahteva, osim ako važeće zakonodavstvo ne predviđa drugačije. S obzirom na složenost i obim zahteva, ovaj rok može biti produžen za rok propisan Zakonom. O takvom produženju i razlozima za odlaganje obavestićemo vas u roku propisanom Zakonom od prijema zahteva. Ako smatrate da ne obrađujemo vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonodavstvom, možete podneti žalbu organu zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Bulevar Kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, Republika Srbija; elektronska pošta: office@poverenik.rs.