Usluge transakcija

Andersen u Srbiji pruža usluge transakcija u oblastima strukturiranja, spajanja i akvizicija, dubinske analize, pregovora i usluge nakon transakcije.

Strukturiranje

Stručnjaci iz Andersen-a u Srbiji pomažu u dizajniranju optimalne strukture posla i pružaju efikasnih transakcija. Pomažemo klijentima da planiraju transakcije uzimajući u obzir različite faktore, uključujući poreske, računovodstvene i regulatorna pitanja, kako bi se što više približili interesima klijenta. Pri planiranju strukture transakcije, naši stručnjaci razmatraju:

 • Prednosti i mane različitih struktura akvizicija
 • Finansiranje transakcije
 • Porezi i raspodela poreznog rizika
 • Izbegavanje gubitaka poreza na iznosima koji se isplaćuju na dividende i kamate
 • Poreske radnje nakon završetka

Analiza poslovanja (Due Diligence)

Andersen u Srbiji pruža klijentima sveobuhvatnu podršku pri planiranju i implementaciji poslovne analize, realno procenjujući rizike i mogućnosti. Pružamo klijentima poresku, finansijsku i pravnu analizu poslovanja. Analiza može uključivati stanje imovine i finansijske rezultate, novčane tokove, tržišni položaj, porezne rizike, situaciju osoblja, u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Usluge:

 • Analiza poslovanja pri sticanju (s kupovne strane)
 • Analiza poslovanja prodavca
 • Usluge podrške prodavcu
 • Komercijalna ozbiljna provera
 • Operativna ozbiljna provera

Usluge nakon transakcije

Jednom kada su implementirane, sve transakcije pokreću složena pitanja koja predstavljaju rizike ali i pružaju mogućnosti. Andersen u Srbiji pomaže klijentima pri integraciji stečenog poslovanja u sve tekuće aspekte u vezi s akvizicijom, što može uključivati porezne, računovodstvene i regulatorne aspekte. Pomažemo klijentima da integrišu poslovanje u njihove postojeće operacije i kulturu, kao i da u potpunosti ostvare predviđene sinergije nakon transakcije. Takođe, savetujemo i zastupamo naše klijente u svim sporovima koji mogu nastati u vezi sa transakcijama.

Spajanja i akvizicije

Anderseno tim za spajanja i akvizicije u Srbiji pruža integrisane, praktične i prilagođene usluge kombinovane sa međunarodnom i lokalnom ekspertizom, izvanrednim poznavanjem sektora, komercijalnim iskustvom i jedinstvenim strukturiranjem transakcija. Tim usko sarađuje sa našim poreskim, finansijskim i komercijalnim specijalistima kako bi rešio sve poreske i regulatorne implikacije transakcije radi minimizacije poslovnog rizika klijenta. Vodimo klijente kroz sve faze njihovih transakcija, od pregovaranja o strukturi posla do zatvaranja i restrukturiranja i integracije nakon transakcije.

Usluge:

 • Javna i privatna spajanja i akvizicije
 • Prodaje odeljenja ili imovine
 • Poslovi sa kompanijama u poteškoćama kroz stečaj ili druge strukture
 • Transakcije preko granica
 • Razna zajednička ulaganja i strateški savezi
 • Integracija nakon spajanja

Pregovori i dokumenti transakcije

Andersenov stručni tim u Srbiji sastavlja i pregovara o ugovorima o transakcijama, odlukama i drugoj potrebnoj dokumentaciji da bi se transakcija izvršila u najboljem interesu klijenta. Kada pregovaraju i sastavljaju dokumente transakcije, naši stručnjaci:

 • Razmatraju komercijalnu stranu posla
 • Oslanjaju se na proverene i testirane pristupe kako bi garantovali najbolju zaštitu interesa klijenta i rizika povezanih s transakcijom
 • Definišu fokusne oblasti za pregovore prioritetiranjem ciljeva, čime se vreme provedeno u pregovorima koristi efikasnije
 • Primjenjuju softverske veštine kako bi odnosi s drugim uključenim stranama uvek bili održavani kako klijent preferira
 • Sastavljaju Ugovor o kupovini akcija ili imovine, Ugovor između akcionara, Statut i druge prateće ugovore o transakciji
 • Pomažu s dozvolama za akviziciju