Porezi

Andersen u Srbiji pruža klijentima sveobuhvatne porezne usluge koje pružaju visoko kvalifikovani stručnjaci prateći najviše profesionalne standarde.

Klijentima pružamo rešenja pri poreskim izazovima u domaćoj i međunarodnoj trgovini, poslovnim operacijama i zastupamo njihove interese u poreskim sporovima.

Preventivni poreski pregled

 • Pregled kalkulacija i prijava korporativnog poreza na dobit
 • Pregled korišćenja prenesenih poreznih gubitaka
 • Pregled evidencije PDV-a i povrata PDV-a
 • Pregled faktura
 • Pregled kalkulacija poreza na zarade
 • Pregled poreskog tretmana drugih isplata fizičkim licima
 • Identifikacija i procena poreznih rizika
 • Priprema izveštaja o poreznom pregledu

Savetovanje o korporativnom porezu na dobit

 • Oporezivanje pravnih lica za domaće i strane subjekte
 • Usaglašenost sa kompanijskim zakonima
 • Združivanja i akvizicije
 • Porez po odbitku
 • Poreske provere i sporovi
 • Ostali porezi
 • Pregled poreske rezervacije i odložene poreske imovine

Usaglašenost sa indirektnim porezima

 • Priprema i pregled prijava za PDV

Međunarodno porezno savetovanje

 • Poreske posledice međunarodnih struktura
 • Poreske posledice prekograničnog finansiranja
 • Poreske posledice prekograničnih reorganizacija
 • Primena Sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i EU Direktiva u prekograničnim transakcijama

Savetovanje o PDV-u

 • PDV za domaće transakcije
 • PDV za međunarodne transakcije
 • Carinske dažbine i akcize

Savetovanje o transfernim cenama

 • Propisi o transfernim cenama
 • Metodologije transfernih cena

Usaglašenost sa korporativnim porezom

 • Priprema prijave korporativnog poreza na dobit
 • Pregled i saveti o prijavama poreza na dobit koje je pripremio klijent

Globalna mobilnost

 • Usluge planiranja ličnog poreza za klijente
 • Priprema poreskih prijava za zemlju domaćina
 • Izračunavanje jednakosti
 • Bonus sheme

Rešavanje poreznih sporova

 • Sve faze poreskog spora i kontroverzi od faze pred poreskom revizijom do poreskog litigiranja